Новини > "МБАЛ - Хасково" АД обявява конкурс за длъжност Началник отделение
 • 02/02/2018 - "МБАЛ - Хасково" АД обявява конкурс за длъжност Началник отделение  „МБАЛ - ХАСКОВО” АД  ГР.ХАСКОВО 

  На основание чл.90 и чл.91 от КТ и във връзка с чл.68 от Закона за лечебните заведения,  чл. 93 от Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на МБАЛ „Хасково” АД и Решение на съвета на директорите на МБАЛ „Хасково” АД с протокол № 2/ 13.12.2017 обявява конкурс за длъжност Началник отделение  в “ МБАЛ-Хасково” АД за следните  отделения :

   

  1. Хирургично отделение
  2. Неврологично отделение
  3. Неврохирургично отделение
  4. Очно отделение
  5. Урологично отделение
  6. Отделение по неонатология / ОННД/
  7. Детско отделение
  8. Спешно отделение
  9. Микробиологична лаборатория
  10. Клинична лаборатория
  11. Съдебна медицина
  12.  Отделение по хемодиализа
  13. Отделение “ Образна диагностика “
  14.  Отделение по клинична патология
  15. Отделение по трансфузионна хематология  / ОТХ/

   

    Изисквания към кандидатите :

  1. Висше медицинско образование.
  2. Придобита специалност по профила на отделението.
  3. Трудов стаж не по-малко от три години след придобиване на специалността.
  4.  Да са членове на БЛС.

   

         Конкурсът ще се проведе в два етапа :

  1. Защита на писмен проект на тема : „Развитие и перспективи  на отделението в условията на нарастваща конкуренция и ограничен финансов и човешки ресурс”.
  2. Събеседване по писмената разработка на кандидата и върху медицинските стандарти, Закона за здравето, Закона за лечебните заведения, Кодекс на труда и други нормативни актове в областта на здравеопазването.

  Класирането на кандидатите става след събеседване, като крайната оценка е средно аритметична от сбора на оценките дадени от членовете на комисията  за двата етапа. Кандидати с оценка под 4.50 не се класират.

   

         Необходими документи :

  1. Заявление за участие в конкурса.
  2. Автобиография.
  3. Медицинско свидетелство със заверка от психодиспансер.
  4. Удостоверение за членство в БЛС.
  5. Препис извлечение от трудова книжка.
  6. Свидетелство за съдимост.
  7. Заверени “вярно с оригинала” копия от диплома за висше образование и диплома за специалност.
  8. Удостоверения и сертификати от преминали обучение от СДО / ако има такива /.
  9. Писмен проект по посочената тема представен в 3 екземпляра.

              Проектът, запечатан в отделен плик и изискваните документи, запечатани в друг плик, се подават в Човешки ресурси на болницата в 30-дневен срок от датата на публикуване на обявата .

              Телефон за контакти : 038/ 606 849  Назад към новините


МБАЛ - ХАСКОВО 2019 | Сайтът е създаден от ЕСКОМ ООД