Новини > "Многопрофилна болница за активно лечение - Хасково" АД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-1.022 „Спефични обучения“ по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. за изпълнени
 • 11/06/2018 - "Многопрофилна болница за активно лечение - Хасково" АД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-1.022 „Спефични обучения“ по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. за изпълнени  "Многопрофилна болница за активно лечение - Хасково" АД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-1.022 „Спефични обучения“ по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. за изпълнение на проект на тема: 
  „СПЕЦИФИЧНО ОБУЧЕНИЕ ПО СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ЗА НУЖДИТЕ НА „МБАЛ-ХАСКОВО“ АД”. 
   
  Общата стойност на проекта е 183 826.50 лева.
   

  Проектът се съфинансира от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд (109 376.77 лв.), както и от националния бюджет на Република България (19 301.78 лв.). Собственото участие на болницата е в размер на 55 147.95 лв.

  Основната цел на проекта е повишаване на компетентността на медицинския персонал на болницата при извършване на специализираната му дейност при лечение на високорискови пациенти.
   

  Проектът предвижда провеждане на специфично обучение на 39 лекари по спешна медицинска помощ. Те ще придобият специфични теоретични и практически познания, квалификация и опит в различните съвременни области на медицината, свързани с цялостния клиничен мениджмънт при критични състояния и по-специално в клиничните насоки, свързани с етиологията, патогенезата и терапевтичното поведение при пациенти в такива състояния.

  С осъществяването на предвидените дейности по проекта ще се повиши квалификацията на представителите на лекарите, както и производителността на труда им и адаптивността им към новостите и съвременните най-добри практики при спешната  медицина.
  В резултат от планираното специфично обучение се очаква и много важен положителен ефект върху местната общност. Той е свързан с навременното и високоефективно оказване на място на необходимата максимално ефективна спешна помощ на множество пациенти от Хасковска област, а и от близките до нея населени места от съседните области. 

  Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси “ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "Многопрофилната болница за активно лечение - Хасково" АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.  Назад към новините


Още новини
Банкова сметка на МБАЛ-Хасково АД за набиране на парични средства.

Банкова сметка на МБАЛ-Хасково АД за набиране на парични средства, които ще бъдат изразходвани...

Хасковска фирма дари 1000 висококачетвени маски на МБАЛ-Хасково АД

Хасковската фирма „Алиана“ ООД дари на МБАЛ-Хасково АД 1000 сертифицирани маски за...

Важно съобщение!

Уважаеми пациенти, за съжеление Ви съобщаваме, че плануваните прегледи от д-р А. Меджидиев -...

МБАЛ - ХАСКОВО 2020 | Сайтът е създаден от ЕСКОМ ООД