Новини > „МБАЛ - ХАСКОВО” АД ГР.ХАСКОВО
 • 08/03/2019 - „МБАЛ - ХАСКОВО” АД ГР.ХАСКОВО  „МБАЛ - ХАСКОВО” АД  ГР.ХАСКОВО 

  На основание чл.90 и чл.91 от КТ и във връзка с чл.68 от Закона за лечебните заведения,  чл. 93 от Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на МБАЛ „Хасково” АД и Решение на съвета на директорите на МБАЛ „Хасково” АД с протокол № 2/ 25.02.2019 обявява конкурс за длъжност Началник отделение  в “ МБАЛ-Хасково” АД за следните  отделения :

   

  1. Очно отделение
  2. Урологично отделение
  3. ОАИЛ
  4. Микробиологична лаборатория
  5. Отделение по Образна диагностика
  6. УНГ
  7. Акушеро - гинекологично отделение
  8. Отделение по физикална терапия и рехабилитационна медицина

  9.    Вътрешно отделение

   

   

   

  Изисквания към кандидатите :

        1. Висше медицинско образование

              2. Придобита специалност по профила на отделението.

  3. Трудов стаж не по-малко от три години след придобиване на специалността.

  4.  Да са членове на БЛС.

   

         Конкурсът ще се проведе в два етапа :

   1. Защита на писмен проект на тема : „Развитие и перспективи  на отделението в условията на нарастваща конкуренция и ограничен финансов и човешки ресурс”.

                2. Събеседване по писмената разработка на кандидата и върху медицинските стандарти, Закона за здравето, Закона за лечебните заведения, Кодекс на труда и други нормативни актове в областта на здравеопазването.

  Класирането на кандидатите става след събеседване, като крайната оценка е средно аритметична от сбора на оценките дадени от членовете на комисията  за двата етапа. Кандидати с оценка под 4.50 не се класират.

   

         Необходими документи :

               1. Заявление за участие в конкурса.

   2. Автобиография.

   3. Медицинско свидетелство със заверка от психодиспансер.

   4. Удостоверение за членство в БЛС.

   5. Препис извлечение от трудова книжка.

   6. Свидетелство за съдимост.

   7. Заверени “вярно с оригинала” копия от диплома за висше образование и диплома за специалност.

  8.  Удостоверения и сертификати от преминали обучение от СДО / ако има такива /.

  9. Писмен проект по посочената тема представен в 3 екземпляра.

              Проектът, запечатан в отделен плик и изискваните документи, запечатани в друг плик, се подават в Човешки ресурси на болницата в 30-дневен срок от датата на публикуване на обявата .

              Телефон за контакти : 038/ 606 849  Назад към новините


Още новини
Честита годишнина на отделението по Образна диагностика!

Днес се навършват две години от оборудването на отделение за " Образна диагностика" при "...

"Жълти стотинки"-Деца помагат на деца

В „МБАЛ - Хасково” АД се откри...

„МБАЛ - ХАСКОВО” АД ГР.ХАСКОВО

„МБАЛ - ХАСКОВО” АД ...

МБАЛ - ХАСКОВО 2019 | Сайтът е създаден от ЕСКОМ ООД