Новини > „МБАЛ - ХАСКОВО” АД ГР.ХАСКОВО
 • 08/03/2019 - „МБАЛ - ХАСКОВО” АД ГР.ХАСКОВО  „МБАЛ - ХАСКОВО” АД  ГР.ХАСКОВО 

  На основание чл.90 и чл.91 от КТ и във връзка с чл.68 от Закона за лечебните заведения,  чл. 93 от Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на МБАЛ „Хасково” АД и Решение на съвета на директорите на МБАЛ „Хасково” АД с протокол № 2/ 25.02.2019 обявява конкурс за длъжност Началник отделение  в “ МБАЛ-Хасково” АД за следните  отделения :

   

  1. Очно отделение
  2. Урологично отделение
  3. ОАИЛ
  4. Микробиологична лаборатория
  5. Отделение по Образна диагностика
  6. УНГ
  7. Акушеро - гинекологично отделение
  8. Отделение по физикална терапия и рехабилитационна медицина

  9.    Вътрешно отделение

   

   

   

  Изисквания към кандидатите :

        1. Висше медицинско образование

              2. Придобита специалност по профила на отделението.

  3. Трудов стаж не по-малко от три години след придобиване на специалността.

  4.  Да са членове на БЛС.

   

         Конкурсът ще се проведе в два етапа :

   1. Защита на писмен проект на тема : „Развитие и перспективи  на отделението в условията на нарастваща конкуренция и ограничен финансов и човешки ресурс”.

                2. Събеседване по писмената разработка на кандидата и върху медицинските стандарти, Закона за здравето, Закона за лечебните заведения, Кодекс на труда и други нормативни актове в областта на здравеопазването.

  Класирането на кандидатите става след събеседване, като крайната оценка е средно аритметична от сбора на оценките дадени от членовете на комисията  за двата етапа. Кандидати с оценка под 4.50 не се класират.

   

         Необходими документи :

               1. Заявление за участие в конкурса.

   2. Автобиография.

   3. Медицинско свидетелство със заверка от психодиспансер.

   4. Удостоверение за членство в БЛС.

   5. Препис извлечение от трудова книжка.

   6. Свидетелство за съдимост.

   7. Заверени “вярно с оригинала” копия от диплома за висше образование и диплома за специалност.

  8.  Удостоверения и сертификати от преминали обучение от СДО / ако има такива /.

  9. Писмен проект по посочената тема представен в 3 екземпляра.

              Проектът, запечатан в отделен плик и изискваните документи, запечатани в друг плик, се подават в Човешки ресурси на болницата в 30-дневен срок от датата на публикуване на обявата .

              Телефон за контакти : 038/ 606 849  Назад към новините


Още новини
Благотворителна изложба "Лица от Деца"

Благотворителна изложба "Лица от Деца" на децата от Детската крадина по изкуствата в...

Благодарсвено писмо до екипа на Неврохирургично отделение

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО

На фона на негативната картинка, отразяваща...

Светли Великденски празници!

Уважаеми колеги и здравни работници,

 

Радостен съм...

МБАЛ - ХАСКОВО 2019 | Сайтът е създаден от ЕСКОМ ООД