Новини > „МБАЛ - ХАСКОВО” АД обявява конкурс за длъжност Старша медицинска сестра , Старши медицински лаборант, Старши рехабилитатор и Старша акушерка
 • 27/11/2019 - „МБАЛ - ХАСКОВО” АД обявява конкурс за длъжност Старша медицинска сестра , Старши медицински лаборант, Старши рехабилитатор и Старша акушерка  „МБАЛ - ХАСКОВО” АД  ГР.ХАСКОВО

  На основание чл.90 и чл.91 от КТ,чл,93  от Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на МБАЛ-Хасково АД и Решение на Съвета на директорите на МБАЛ-Хасково АД с протокол № 18/08.11.2019г. обявява конкурс за длъжност Старша медицинска сестра , Старши медицински лаборант, Старши рехабилитатор и Старша акушерка  при   МБАЛ – Хасково  АД  гр.Хасково   на следните отделения :

  1. Ортопедо – травматологично отделение
  2. Урологично отделение
  3. Инфекциозно отделение
  4. Очно отделение
  5. Отделение по хемодиализа
  6. Отделение по неонатология
  7. Отделение по трансфузионна хематология
  8. Отделение по физикална терапия и рехабилитационна медицина
  9. Спешно отделение

  Изисквания към кандидатите :

  1. Да имат завършено медицинско образование.

  2. Образователно квалификационна степен ”Бакалавър “ и/ или ,,Магистър “ 

      по специалност „Управление на здравните грижи”

  3.Трудов стаж като мед.сестра / лаборант / в болничното заведение  не  по-малко от пет  години.

  4. Да са членове на БАПЗГ.

  Конкурсът ще се проведе в два етапа :

  1. Защита на идеен проект на тема :  “Управление и оптимизиране  качеството на здравните грижи в условията на нарастваща конкуренция и ограничен човешки и финансов ресурс “.

  2. Събеседване по писмената разработка на кандидата и върху медицинските стандарти, Закона за здравето, Закона за лечебните заведения и други нормативни актове в областта на здравеопазването.

  Класирането на кандидатите става след събеседване, като крайната оценка е средно аритметична от сбора на оценките дадени от членовете на комисията за двата етапа.  Кандидати получили под 4.50  не се класират.

  Необходими документи :

  1. Заявление за участие в конкурса.

  2. Автобиография.

  3. Медицинско свидетелство със заверка от психодиспансер.

  4. Удостоверение за членство в БАПЗГ.

  5. Препис извлечение от трудова книжка.

  6. Свидетелство за съдимост.

  7. Заверени “вярно с оригинала” копия от диплома за медицинско образование и диплома за бакалавър и /или магистър по здравни грижи.

  8.Удостоверение от допълнителна квалификация по СДК/ако имат такива /

  9.Писмен проект, представен в 3 екземпляра на тема : “Управление и оптимизиране  качеството на здравните грижи в условията на нарастваща конкуренция и ограничен човешки и финансов ресурс “.

  Проектът, запечатан в отделен плик и изискваните документи, запечатани в друг плик, се подават в Човешки ресурси на болницата в 30-дневен срок от датата на публикуване на обявата.

  Телефон за контакти : 038/ 606 849  Назад към новините


Още новини
Изписаха 36-годишната болна от Covid-19 след 52 дни болничен престой

Днес 17.06.2020 г. след 52 дни болничен престой, 45 дни от които в отделението по...

Медиците от МБАЛ-Хасково благодарят на отговорните граждани, че си остават у дома!

Медиците от МБАЛ-Хасково благодарят на отговорните граждани, че си остават у дома! Пазете себе...

Ръководството на МБАЛ-Хасково АД благодари на всички граждани и фирми за подкрепата и направените дарения!

МБАЛ - ХАСКОВО 2020 | Сайтът е създаден от ЕСКОМ ООД