Новини > МБАЛ – Хасково АД обявява конкурс за длъжността Главна медицинска сестра
 • 27/11/2019 - МБАЛ – Хасково АД обявява конкурс за длъжността Главна медицинска сестра  „МБАЛ - ХАСКОВО” АД  ГР.ХАСКОВО

  На основание чл.90 и чл.91 от КТ и във връзка с чл. 68 ал.1 и чл.70 ал.1 от Закона за лечебните заведения и чл,93  от Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на МБАЛ-Хасково АД и Решение на Съвета на директорите на МБАЛ-Хасково АД с протокол № 18/08.11.2019г. обявява конкурс за длъжността Главна медицинска сестра  при   МБАЛ – Хасково  АД  гр. Хасково.

  Изисквания към кандидатите :

  1. Образователно квалификационна степен  ,,Магистър “  по специалност „Управление на здравните грижи”

  2.Управленски опит  не  по-малко от пет  години.

  3. Трудов стаж като медицинска сестра не по- малко от десет години.

  Конкурсът ще се проведе в два етапа :

  1. Защита на писмен проект на тема :  “ Оптимизиране  качеството на здравните грижи в условията на съвременния мениджмънт “.

  2. Събеседване по писмената разработка на кандидата и върху медицинските стандарти, Закона за здравето, Закона за лечебните заведения и други нормативни актове в областта на здравеопазването.

  Класирането на кандидатите става след събеседване, като крайната оценка е средно аритметична от сбора на оценките дадени от членовете на комисията за двата етапа.  Кандидати получили под 4.50  не се класират.

  Необходими документи :

   1. Заявление за участие в конкурса.

  2. Автобиография.

  3. Медицинско свидетелство със заверка от психодиспансер.

  4. Удостоверение за членство в БАПЗГ.

  5. Препис извлечение от трудова книжка.

  6. Свидетелство за съдимост.

  7. Заверени “вярно с оригинала” копия от диплома за медицинско образование и диплома за бакалавър и /или магистър по здравни грижи.

  8.Писмен проект, представен в 3 екземпляра на тема : “ Оптимизиране  качеството на здравните грижи в условията на съвременния мениджмънт “.

  Проектът, запечатан в отделен плик и изискваните документи, запечатани в друг плик, се подават в Човешки ресурси на болницата в 30-дневен срок от датата на публикуване на обявата.

  Телефон за контакти : 038/ 606 849  Назад към новините


Още новини
Банкова сметка на МБАЛ-Хасково АД за набиране на парични средства.

Банкова сметка на МБАЛ-Хасково АД за набиране на парични средства, които ще бъдат изразходвани...

Хасковска фирма дари 1000 висококачетвени маски на МБАЛ-Хасково АД

Хасковската фирма „Алиана“ ООД дари на МБАЛ-Хасково АД 1000 сертифицирани маски за...

Важно съобщение!

Уважаеми пациенти, за съжеление Ви съобщаваме, че плануваните прегледи от д-р А. Меджидиев -...

МБАЛ - ХАСКОВО 2020 | Сайтът е създаден от ЕСКОМ ООД