Дарина Иванова Димова - старши рентгенов лаборант


Медицинското си образование завършва през 1976 год. в гр.Пловдив в ПМИ „Д-р Мара Малеева Живкова” с придобита  специалност рентгенов лаборант.

От август 1976 год. започва  работа като рентгенов лаборант в Рентгеново отделение на  ОРБ ”Д-р Павел Тагаров„ гр.Хасково.

От 23.12.1980 год . -  старши рентгенов лаборант в отделение по образна диагностика   в ”МБАЛ Хасково” АД,

През 1995 год. придобива полувисше медицинско образование - професионална квалификация „рентгенов лаборант” в ПМИ Пловдив.

През  януари  2012 год придобива следдипломна професионална  квалификация  степен „Бакалавър по управление на здравните грижи”  в МУ гр.Пловдив.

Посещавала е различни курсове за следдипломна квалификация:

- 1990г. – „Съвременни методи за образна диагностика на абдоминални органи” – ВМИ  София,

- 1996 г. – „Компютърна томография - принципи и методи”  - “Пирогов”, София,

- 2002 год. – Завършва курс за професионална квалификация по „ Информационни технологии в здравеопазването” – Тракийски университет, Ст.Загора,

- 2005 год. –„Управление на персонала –основни функции на ръководителя по здравни грижи. Модул 1 - Подбор на персонала.” – МУ  София, 

- 2005 год. – „Комплексна система за управление и контрол на общо болничните отпадъци чрез микровълново обеззаразяване”,

- 2005 г. - „Сигурност на стерилизационния процес”,

- 2006год. – „Образни изследвания при неврологични и психични заболявания”  - НК  София,

- 2006 год. – „Управление на персонала. Основни функции на ръководителя по здравни грижи. Модул  2 - Вземане на решения и решаване на проблеми”, МУ София,

- 2007 год. – „Управление на персонала. Основни функции на ръководителя по здравни грижи. Модул 3 - Оценка  и контрол на дейността на персонала”, МУ София,

- 2007 год. - “Права и отговорности в медицинската практика – етични и законодателни проблеми”,

- 2008 год. - ”Тревожност и качество на живот”, София,

- 2009 год. – „Стил на лидерство и мениджмънт”  - СУ, София,

МБАЛ - ХАСКОВО 2018 | Сайтът е създаден от ЕСКОМ ООД