Новини > МБАЛ-ХАСКОВО АД ГР.ХАСКОВО ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ЗА 2021 Г.
 • 15/04/2021 - МБАЛ-ХАСКОВО АД ГР.ХАСКОВО ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ЗА 2021 Г.  Съгласно Заповед № РД-08-214/13.04.2021г.  на Изпълнителния директор на МБАЛ-Хасково АД гр.Хасково издадена на основание чл.90 и 91 от Кодекса на труда, във връзка с чл.11 ал.1 от Наредба № 1/22.01.2015г. на МЗ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и в съответствие с изискванията на чл.17 от същата Наредба МБАЛ-Хасково АД гр.Хасково обявява конкурс за следните места за специализация за 2021г.:

  1. Лекар-специализант по Анестезиология и интензивно лечение-1 място
  2. Лекар специализант по Ендокринология и болести на обмяната -1място
  3. Лекар специализант по Педиатрия-2 места
  4. Лекар специализант по Гастроентерология-1място
  5. Лекар специализант по Клинична лаборатория-1място

  Конкурсът ще се проведе по документи и интервю.Документите за участие в конкурса ще се приемат в Човешки ресурси при МБАЛ-Хасково АД гр.Хасково в срок от един месец от публикуване на обявата.При провеждане на конкурса по ал.3 от чл.17се вземат предвид:

  1.    Средният успех от следването и държавните изпити.

  2.    Оценките по учебните дисциплини ,съответстващи ,включващи  или най-близки до специалността , за която се кандидатства.

  3.   Резултатът от проверка на познанията на кандидата по специалността , за която кандидатства

  4. Други умения и компетенции  необходими за заемане на длъжността /социални,организационни,компютърни,езикови и др./

  Изисквания за заемане на длъжността лекар специализант:

  1. Да имат завършено висше медицинско образование-магистър по медицина.

  2. Да са членове в БЛС

  3. Компютърна грамотност

  Конкурсът ще се проведе в два етапа :

    1. Първи етап - по документи-проверка за съответствие на подадените документи с изискванията на МБАЛ-Хасково АД

                2. Втори етап – оценка на кандидата от определената за целта комисия,чрез провеждане на събеседване и проверка на теоретичните знания в областта на специалността за която кандидатстват.

  Необходими документи :

  1. Заявление за участие в конкурса.
  2. Копие от диплома за завършено висше медицинско образование-магистър по медицина
  3. Мотивационно писмо

  4.   Автобиография

  5.   Свидетелство за съдимост

  6. Копие от други документи удостоверяващи професионалната квалификация на кандидата ,ако има такива.

  7. Удостоверение за членство в БЛС

   

  Подаване на документи за участие в конкурса:

   

  • Документите се приемат всеки работен ден от 8.00 до 16.30 часа в Човешки ресурси на МБАЛ-Хасково АД гр.Хасково
  • Документите се подават в запечатан непрозрачен плик на който е изписано:,,Конкурс за избор на лекар специализант по клинична специалност,,……………..‘‘съгласно чл.11 ал.1 от Наредба №1/22.01.2015г.на МЗ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.
  • Документите се приемат в едномесечен срок от публикуване на обявата.В случай че този ден е неработен,документите се приемат в първия следващ работен ден.
  • На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика.

  Всички допуснати до конкурса кандидати ще бъдат уведомени писменно

  за датите на провеждане на събеседването.

  Трудовият договор с кандидатите, избрани за заемане на длъжността лекар специализант се сключва, съгласно чл.68,ал.1,т.2 от КТ и Наредба №1/22.01.2015г.на МЗ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

  За  контакти  и  допълнителна  информация-отдел ,,Човешки ресурси‘‘ тел. 038/ 606 849  Назад към новините


Още новини
Здравно-консултативният център за майчино и детско здраве (ЗКЦ) на територията на МБАЛ Хасково АД

Здравно-консултативният център за майчино и детско здраве (ЗКЦ) на територията на МБАЛ...

Ново Работно време на лабораторията за PCR и бързи антигенни тестове към МБАЛ-Хасково АД

МБАЛ-Хасково АД обявява, че от 15.08.2021 г. лабораторията за извършване на PCR изследвания за...

МБАЛ-Хасково АД Търси да назначи лекари

МБАЛ-Хасково АД търси да назначи лекар-ординатор в Спешно отделение и лекар-ординатор в...

МБАЛ - ХАСКОВО 2022 | Сайтът е създаден от ЕСКОМ ООД