Вътрешно ОтделениеВторо вътрешно отделение се намира на втория етаж над Хирургично отделение, разполага с 24 легла , 4 от които интензивни. Болничните стаи са със санитарен възел и кабелна телевизия.

В отделението работят 8 лекари, специализирани в областта на гастроентерология и хепатология, пулмология, хематология, нефрология.

Отделението е многопрофилно терапевтично с отворен прием на болни, с денонощно лекарско дежурство. Нозологичните единици са разнообразни. Пациенти с остри форми на исхемична болест се насочват към към специализираното кардиологично отделение.

Второ вътрешно отделение осъществява консултативна дейност за МБАЛ Хасково и районните болници в областта. Абдоминалната ехография и горна ендоскопия на ГИТ се реализира от собствени кадри. 

Пневмология: диагноза и лечение на остри и изострени форми на хронични белодробни неспецифични възпалителни заболявания. Тук се диагностицират туморите на белите дробове и плевра, както и различни клинични форми на туберкулозата, преди насочването им към ДОЗ - Хасково и ДББ - Хасково. Остра и обострена дихателна недостатъчност, белодробен тромбоемболизъм, други възпалителни заболявания. 

Дейности: Рентгеноскопии, графии, томографии, КАТ, ултразвуково изследване, плеврални пункции - диагностични, терапевтични. Цитологични и микробиологични изследвания. Биопсични изследвания на лимфни възли, туберкулинова диагностика, КАС, кислородотерапия. Бронхологични изследвания - ДББ - Хасково. 

Нефрология: болни с остри и хронични пиелонефрити /включително калкулозни/, остри и хронични глумеролонефрити, сателитни нефропатии /включително уточняване нефропатия на бременността след родоразрешението/, бъбречна туберкулоза, тумори на отделителната система, ОБН и изострена ХБН, ХБН. 

Дейности: стационарно уточняване и лечение на ОБН, обострена ХБН, ХБН. Уточняване на реверзиверни механизми на ХБН, представяне на болни за хрониохемодиализа, подготовка и наблюдение по време на встъпителен период на диализа, лечение на усложнения на болни при хрониохемодиализа. Функциониращ консултативен кабинет по нефрология към отделението. Рутинно изследване на кръв и урина, рутинни проби за функционалното състояние на отделителната система - Фолхарт, Разбойников, Зимницки, креатининов клирънс, тест със симетидин, за хиперфилтрация, белтък-количество в 24 часова урина, микробиологични изследвания, ултразвукова диагноза, рентген контрасни методи, КАТ, радиоизотопна диагноза. Насочване за бъбречна биопсия към нефрологична клиника. При уточнен глумерулонефрит в отделението се провежда патогенетична терапия, КАС, и медикаментозна корекция. 

Гастроентерология: гастроентерологичен консултативен кабинет към отделението. Работи се горна ендоскопия, долна ендоскопия ехографска диагностика със собствени кадри. Извършва се изследване за хеликобактер пилори. Отделението използува пълен набор от ензимна диагностика за чернодробни заболявания, хепатитни вируси, туморни маркери. Насочват се болни за чернодробни биопсии към специализирани клиники. В отделението се лекуват всички форми на чернодробна недостатъчност, включително коми. Рутинно се правят коремни пункции, биопсични материали. 

Хематология: болни с остри и хронични форми на левкози, всички видове анемии, хеморагични диатези, лимфоми. В отделението се диагностицират и лекуват всички болни от Хасковска област с хематологични заболявания включително контрол и лечение на таласемии. Извършват се стернални пункции, хемотрансфузии, трансфузии на кръвни продукти, биопсии на лимфни възли. Осъществява се полихимиотерапия на малигнени хемопатии, включително и миеломна болест. Извършва се стадиране на лимфоми. Реализират се в пълен обем лабораторни и цитологични изследвания /без ензими на левкоцити, М-градиент/. Насочват се болни за трепанобиопсии. 

Ендокринология: диагностика на всички ендокринопатии и лечение. Трайното инсулиново лечение се реализира след консултация с Първо вътрешно отделение. В отделението се лекуват пациенти с новооткрит и декомпенсиран захарен диабет, включително Кетоацидози и хиперосмоларни състояния. 

Дейности: кръвнозахарен профил, хормонална дииагностика, ултразвуково и радиоизотопно изследване, липиден статус и уточняване на таргентри усложнения. 

Кардиология: в отделението се диагностицират и лекуват всички сърдечно съдови заболявания без остър миокарден инфаркт и дисекация на аортата. Поради отворения принцип на прием в отделението се диагностицират и горе споменатите състояния, след което се насочват към специализираното отделение. 

В отделението се уточняват артериални хипертонии - етиология и системна поддържаща терапия. Лекуват се хипертонични кризи, ритъмни и проводни нарушения, перикардити, ендокардити /до доказване/. Реализират се: ЕКГ, ЕХОК, велоергометрии, ензимна диагностика. 

Ревматология: в отделението се диагностицират и лекуват всички нозологични единици. При СЕЛ се насочват към нефрологична клиника за бъбречна биобсия,след което се поема патогенетичната терапия.При лупус и подагра довели до ХБН се контролират и лекуват в отделението включително и подготовката за хрониохемодиализа. 

Дейности: пълен лабораторен анализ включително ЛЕ клетки, клирънс на пикочна киселина. В отделението се диагностицират неоплазми, включително мета с неуточнена етиология на всички органи, след което се насочват към ДОЗ - Хасково. 

Тел.: 038/ 606 845 - началник отделение, 606 736 - старша сестра, 606 735 - манипулационна 

МБАЛ - ХАСКОВО 2022 | Сайтът е създаден от ЕСКОМ ООД