Новини > "МБАЛ - ХАСКОВО" АД обявява конкурс за длъжност Началник отделение в “ МБАЛ-Хасково” АД.
 • 27/11/2019 - "МБАЛ - ХАСКОВО" АД обявява конкурс за длъжност Началник отделение в “ МБАЛ-Хасково” АД.  "МБАЛ - ХАСКОВО" АД  ГР.ХАСКОВО 

  На основание чл.90 и чл.91 от КТ и във връзка с чл.68 от Закона за лечебните заведения,  чл. 93 от Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на МБАЛ „Хасково” АД и Решение на съвета на директорите на МБАЛ „Хасково” АД с протокол № 18/08.11.2019 обявява конкурс за длъжност Началник отделение  в “ МБАЛ-Хасково” АД за следните  отделения :

  1. Вътрешно отделение
  2. Отделение по физикална терапия и рехабилитационна медицина
  3. Ортопедо – травматологично отделение
  4. Инфекциозно отделение
  5. Кардиологично отделение
  6. Микробиологична лаборатория

  Изисквания към кандидатите :

        1. Висше медицинско образование

        2. Придобита специалност по профила на отделението.

  3. Трудов стаж не по-малко от три години след придобиване на специалността.

  4.  Да са членове на БЛС.

   

         Конкурсът ще се проведе в два етапа :

   1. Защита на писмен проект на тема : „Развитие и перспективи  на отделението в условията на нарастваща конкуренция и ограничен финансов и човешки ресурс”.

                2. Събеседване по писмената разработка на кандидата и върху медицинските стандарти, Закона за здравето, Закона за лечебните заведения, Кодекс на труда и други нормативни актове в областта на здравеопазването.

  Класирането на кандидатите става след събеседване, като крайната оценка е средно аритметична от сбора на оценките дадени от членовете на комисията  за двата етапа. Кандидати с оценка под 4.50 не се класират.

         Необходими документи :

   1. Заявление за участие в конкурса.

   2. Автобиография.

   3. Медицинско свидетелство със заверка от психодиспансер.

   4. Удостоверение за членство в БЛС.

   5. Препис извлечение от трудова книжка.

   6. Свидетелство за съдимост.

   7. Заверени “вярно с оригинала” копия от диплома за висше образование и диплома за специалност.

  8.  Удостоверения и сертификати от преминали обучение от СДО / ако има такива /.

  9. Писмен проект по посочената тема представен в 3 екземпляра.

            Проектът, запечатан в отделен плик и изискваните документи, запечатани в друг плик, се подават в Човешки ресурси на болницата в 30-дневен срок от датата на публикуване на обявата .

              Телефон за контакти : 038/ 606 849  Назад към новините


Още новини
Банкова сметка на МБАЛ-Хасково АД за набиране на парични средства.

Банкова сметка на МБАЛ-Хасково АД за набиране на парични средства, които ще бъдат изразходвани...

Хасковска фирма дари 1000 висококачетвени маски на МБАЛ-Хасково АД

Хасковската фирма „Алиана“ ООД дари на МБАЛ-Хасково АД 1000 сертифицирани маски за...

Важно съобщение!

Уважаеми пациенти, за съжеление Ви съобщаваме, че плануваните прегледи от д-р А. Меджидиев -...

МБАЛ - ХАСКОВО 2020 | Сайтът е създаден от ЕСКОМ ООД