Новини > Околна среда
 • 27/08/2020 - Околна среда  Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

   

   

  Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

   

  1. Информация за контакт с възложителя:

   

  1. Име, постоянен адрес, търговско наименование и седалище.

   

  „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ –ХАСКОВО“ АД

   

  Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: Д-р Георги Николов Гелов 

   

  2. Пълен пощенски адрес.: гр. Хасково 6300, бул.“Съединение“49

   

  3. Телефон, факс и ел. поща (е-mail): 038 606701, mbal_haskovo@mail.bg

   

  4. Лица за контакти: Славея Славова  - Главна мед. сестра , инж. Левент Насуф - Началник отдел „Стопански дейности“

   

   

  1. Резюме на инвестиционното предложение:

   

  1. Характеристики на инвестиционното предложение:

  (размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци - видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни води; замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда; риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение; рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето.)

   

  Инвестиционното предложение на възложителя е „Въвеждане на система за обезвреждане на опасни болнични отпадъци“ , чрез микровълново обеззаразяване. С въвеждане на системата, ще бъде осигурено разделно събиране и обеззаразяване на място на генерираните отпадъци, като се прилага енергоспестяващ и екологично чист метод за термична обработка чрез високочестотни вълни.

  С реализацията на инвестиционното намерение се дава възможност за третиране на мястото на генерираните отпадъци без необходимост от тяхното транспортиране или складиране. Чрез системата за обезвреждане на опасните болнични отпадъци, могат  да се третира следният биомедицински отпадък: болнични и лабораторни отпадъци (пластмасови, стъклени, хирургически инструменти и материали за еднократна употреба, ръкавици, кръвни банки, уринаторни торбички и др. ), твърди и течни отпадъци, остри болнични отпадъци и техните контейнери, култури, всички други отпадъци, посочени в държавните разпоредби като медицински отпадъци. За работата на системата не е необходимо разделяне на биомедицинския отпадък по вид (остри, стъклени, твърди, меки, течни), като опасните отпадъци се събират и третират директно в полиетиленови чували, така както се събират в различните отделения.

       За работата на системата не е необходимо допълнително оборудване като контейнери за зареждане на работният процес, чувалите се поставят и третират директно в обема на апарата. Няма нужда от налягане по време на процес. Системата работи на базата на високоефективна микровълнова технология. Ефективно повишаване на нагряването до 110°C е от порядъка на 20 мин. за получаване на пълно обеззаразяване. За протичане на работният процес нямаме консумация на вода и съответно системата не се нуждае от свързване към канализация. Микровълновата деконтаминация и раздробяването на отпадъка, се извършва с помоща на въртящи се остриета, като се извършва в един и същи съд. Капацитета за преобразуване на биологично опасни отпадъци в битови отпадъци е до: 20 kg/h или 200 L/h.

  Използваната вода е не повече от 2 литра на цикъл, която е само като охладител за системата. Средната продължителност на работния цикъл е 30 мин, като обема на обработвания отпадък се намалява до 80%, а теглото му до 25%.

  Габаритните размери на системата са 120x120x100 cm (ДxШxВ), а електрическите характеристики - 400V/ 3 фази, 63A.

       Системата достига микробна инактивация/дезактивация – вируси до 6Log10, спори до  8Log10 ниво на обеззаразяване, отговарящо на Международните регулаторни стандарти за стерилизация на здравни продукти и препоръчаните стандарти на СЗО. Отпадният продукт от нея е инертен, сух, раздробен на неразпознаваеми частици и подходящ за директно изхвърляне като неинфекциозен битов отпадък. Може да бъде асоцииран като RDF-  твърдо гориво от отпадъци.

  Системата ще бъде снабден със системни контроли и аларми за претоварване, прегряване и / или други критични работни параметри -  Bluetooth и IP контрол, като ще се предоставя пълна проследяемост на работния цикъл чрез интегрирани в систематата дисплей, принтиращо устройство и слот за SD карта за текуща визуализация на работните параметри и запазване на разултатите на хартия или в дигитален вид.

  За евакуиране на парата, системата може да се свърже с аспирационна система с монтиран HEPA филтър. Оборудването достига всички регулаторни стандарти в съответствие с изискването за ефективност на стерилизацията (STAATT III).  За периодично изследване ефективността на стерилизация се предлага комплект биологични индикатори.

   

   

  1. 2.      Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.

  Инвестиционното предложение ще бъде реализирано в част от територията на лечебното заведение, находящо се в югоизточната част на поземления имот с идентификатор 77195.725.64, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Хасково. Имотът по графични данни е с застроена площ 249 кв.м. Собственик на имота и възложител на инвестиционното предложение e „Многопрофилна болница за активно лечение –Хасково“ АД, със седалище и адрес на управление гр. Хасково, бул. „Съединение” 49, вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 126529015, представлявано от д-р Георги Николов Гелов, по силата на нотариален акт №190, том 16, рег. №5968, дело №3809/3012.2003г.

   

   

  3. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС.

   

              За реализацията на инвестиционното предложение ще бъдат извършено следното преустройство и ремонт на съществуващите помещения които са свързани помежду си. Извършват се  изменения на съществуващата хоризонтална канализационна и водопроводна мрежа, както и изменения в инженерните инсталации в рамките на съществуващите мощности и без увеличаване на натоварванията. По пода и стените се поставя настилка, позволяваща влажно почистване и дезинфекция, извършено е  изместване и оптимизация на електрическото оборудване, замяна на съществуващите осветителна тела с по-икономични и ефективни LED - осветителни тела, и др.

   

  Техническите данни  са следните:

  - Склад опасен болничен отпадък – 15,3 м2

  - Приемане опасен болничен отпадък – 9,8 м2

  - Помещение за обеззаразяване на опасен болничен отпадък – 16,00 м2

  - Помещение за дезинфекция на контейнери– 9,2 м2

  - Склад  готови контейнери– 5,7 м2

  - Офис – 7,5 м2

  - Съблекалня– 4,5 м2

  - Тоалетна– 3,5 м2

  - Коридори -  11,1 м2

  - Обща площ – 82,6 м2

   

   

  Обща използваема площ на помещенията за обработка на опасен болничен отпадък в „МБАЛ –Хасково“ АД е 82,6 м2, като за целта ще се ползва съществуваща техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.).

  Не са необходими изкопни работи,  ползване на взрив и др.

   

  Площадката, на която ще се извършват дейностите се състои от следните помещения:

  склад за предварително съхранение на опасен болничен отпадък, помещение за приемане на опасен болничен отпадък, работно помещение за обеззаразяване на опасен болничен отпадък, помещение за дезинфекция на контейнерите, склад готови контейнери, офис, съблекалня, коридори и тоалетна.

  Всички помещения са с отделни входове, пода е подходящ за почистване и дезинфекция. Водоснабдени са с подови сифони, добре осветени и вентилирани, свързани с междинна врата.

  Няма възможност за достъп на външни лица и животни.

  Няма пресичане на чисти и мръсни потоци.

  Опасният отпадък се транспортира до склада в специални контейнери, затворени от всички страни, обозначени с надпис. Отпадъците в контейнерите са в отделни, обозначени с жълт цвят завързани чували. До момента на обеззаразяването ше се поставят в обособената зона на склада за временно съхраняване на опасни отпадъци.

  Завързаните чували се поставят директно в машината за обезвреждане, като средната продължителност на един работен цикъл трае 35 мин.

  Чувалите с обработените отпадъци се маркират като неопасен болничен отпадък и се прехвърлят в контейнери за временно съхраняване, разположени на площадката за неопасен отпадък в зоната на лечебното заведение.

  Дневно ще се осъществяват около 16-20 цикъла на обеззаразяване на опасен болничен отпадък.

  Количестовто отпадък, който се обеззаразява в един цикъл е 20 кг. Годишно лечебното заведение генерира около 50 тона биомедицински отпадъци. За да се използва пълният капацитет на  натоварване на мащината, койот е над 100 тона годишно, „МБАЛ-Хасково“ АД има готовност да приема за третиране отпадъци от други лечебни заведения.

   

  • Вътрешният контрол ще се осъществява посредством:
   • Ø Документи – отчетни книги, годишни отчети, отчет за отпадъците по видове и контрол върху  Системата  за управление на отпадъците (Приложено), отчетни карти за предаване, превозване и приемане на обработените отпадъци;
   • Ø Определяне на отговорни служители

  -Със заповед на Изпълнителния директор на „МБАЛ-Хасково“ АД ще бъдат определени  лица, на които е  възложено:

  - Воденето на отчетната документация за опасни отпадъци;

  - Контрол при изпълнение на графика за извозване на отпадъците с цел максимално да се подобри процеса;

  - Длъжностна характеристика с фиксирани задачи за пряко заетите служители по процеса на автоклавиране на отпадъците;

  • Ø Имунизиране на пряко заетите служители с ваксина против Хепатит Б и Кримска хеморагична треска.
   • Ø За периодично изследване ефективността на стерилизация се предлага комплект биологични индикатори.

   

  4. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

   

  Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

   

  5. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.

   

   

  6. Предлагани методи за строителство.

   

  Предлаганите методи при преустройство и ремонт на съществуващите помещения които са свързани помежду си, се изразяват единствено и само  във изменения на съществуващата хоризонтална канализационна и водопроводна мрежа, както и изменения в инженерните инсталации в рамките на съществуващите мощности и без увеличаване на натоварванията. По пода и стените се поставя настилка, позволяваща влажно почистване и дезинфекция, извършено е  изместване и оптимизация на електрическото оборудване, замяна на съществуващите осветителна тела с по-икономични и ефективни LED - осветителни тела, и др. Всички ремонтни дейности са в съответствие с изискванията на ЗУТ.

   

  7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.

   

  Предлагания за финансиране проект е насочен към намаляване на разходите и модернизиране дейността на „МБАЛ–Хасково“ АД, чрез въвеждане на система за обезвреждане на опасен болничен отпадък.

  Необходимостта на проекта произтича от факта, че „МБАЛ –Хасково“ АД  е ключово звено в системата на болничната помощ на територията на област Хасково и играе важна роля за гарантирането и осигуряването на населението с необходимите здравни услуги. „МБАЛ –Хасково“ АД  осигурява достъпна, своевременна и качествена медицинска помощ обслужвайки пациенти от общините- Хасково, Димитровград, Стамболово, Маджарово, Минерални бани, Симеоновград, Свиленград, Харманли, Тополовград, Ивайловград и някои селища от кърджалийска област. Обслужваното население на цялата област 228 241 души, от които пряко 101 411. През „МБАЛ–Хасково“ АД  годишно преминават над 25 000 болни.

  „МБАЛ–Хасково“ АД  разполага с отделения от всички основни профили на медицината, както и много тясно профилни специалности. Единствено в „МБАЛ–Хасково“ АД  работещите във всички нейни звена са на 24 часов непрекъснат график.

  Лечебното заведение има разкрито единственото за областта спешно отделение, което обслужва всеки пациент със състояние, предполагащо адекватна и бърза реакция при оказване на медицинска помощ. Изхвърлянето на медицински отпадъци е едно от най-големите ежедневни предизвикателства, с които се сблъскват всички доставчиците на здравни услуги. Болничните отпадъци се отнасят към най-опасните, които могат да доведат до инфекции, а голяма част от тях се нуждаят и от специална обработка. Ето затова от изключителна важност е правилното управление на генерираните отпадъци, за да се избегнат всякакви рискове за здравето на населението и околната среда.

  До момента „МБАЛ –Хасково“ АД  - гр. Хасково използва услугите на външна фирма за извозване и обезвреждането на опасните болнични отпадъци. Тази услуга е с висока цена, възлизаща на над 100 000 лева на година; налага се и временно съхраняване на отпадъците до тяхното извозване, което представлява риск за персонала, който борави с тях.

  Недостатъци на тази услуга са високата ѝ стойност заплащана от болницата и необходимостта от временно съхранение на отпадъците до тяхното извозване за обезвреждане. Складирането им, макар и временно,  на територията на болницата представляван риск не само за персонала, отговорен за неговото извозване и третиране, но и за пациентите постъпили за лечение в здравното заведение, а също така води и до отрицателно въздействие върху околната среда.

  Целта на проекта е намаляване на разходите за външни услуги, свързани с извозването и обезвреждането на опасни болнични отпадъци и въвеждане в експлоатация на системата, отговаряща на всички изисквания и нормативи в екологичен аспект, с помощта на която:

   • се намалява до минимум риска от замърсяване на околната среда

   

   

  8. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.

  С предвидената реализация на инвестиционното предложение не се засягат защитени територии и зони, подлежащи на защита по общо и/или специфично законодателство. Същата не попада в райони или ландшафти с признат национален, общностен или международен статут на защита.

  На проектната територия и в близост до нея не съществуват регистрирани паметници на културата, архитектурни и археологични обекти. Няма санитарно-охранителни зони и източници за питейно водоснабдяване на населението и минерални води за битови цели.

  В имота, предмет на инвестиционното предложение, няма находища на подземни богатства, включени в Националния баланс на запасите и ресурсите към МОСВ, съгласно разпоредбите на чл. 20 от Закона за подземните богатства.

  Не се очаква реализацията на предвидените проекти да доведе до значително въздействие върху околната среда и здравето на хората, както и създаване на дискомфорт. Инвестиционното предложение няма да е в конфликт с ползването на съседните имоти.

  Не се предвижда изграждане на електропроводи и други нови енергийни съоръжения, които биха нарушили или променили съществуващата пътна инфраструктура и/или биха изискали построяването на съпътстваща ги нова такава.

  Нивото на шума и вибрациите в обекта няма да надвишават стойностите, посочени в Хигиенни норми 0-64 за пределно допустими нива на шума в жилищни и обществени сгради и жилищни райони.

  Не се очаква трансгранично въздействие при реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение.

   

   

  9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на инвестиционното предложение.

  Инвестиционното предложение ще бъде реализирано в част от територията на лечебното заведение, находящо се в югоизточната част на поземления имот с идентификатор 77195.725.64, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Хасково. Имотът по графични данни е с застроена площ 249 кв.м. Собственик на имота и възложител на инвестиционното предложение e „Многопрофилна болница за активно лечение –Хасково“ АД, със седалище и адрес на управление гр. Хасково, бул. „Съединение” 49, вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 126529015, представлявано от д-р Георги Николов Гелов, по силата на нотариален акт №190, том 16, рег. №5968, дело №3809/3012.2003г.

  (Приложено: Скица на поземлен имот).

   

  10. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа.

   

  Реализацията на инвестиционното предложение не е свързано с чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа НАТУРА 2000.

   

   

  11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство).

  Реализацията на инвестиционното предложение не свързано с добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство.

   

  12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

  Хигиенно заключение от РЗИ Хасково.

   

  III. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно:

  Инвестиционното предложение ще бъде реализирано в част от територията на лечебното заведение, находящо се в югоизточната част на поземления имот с идентификатор 77195.725.64, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Хасково. Имотът по графични данни е с застроена площ 249 кв.м. Собственик на имота и възложител на инвестиционното предложение e „Многопрофилна болница за активно лечение –Хасково“ АД, със седалище и адрес на управление гр. Хасково, бул. „Съединение” 49, вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 126529015, представлявано от д-р Георги Николов Гелов, по силата на нотариален акт №190, том 16, рег. №5968, дело №3809/3012.2003г.

   

  IV. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда вследствие на реализацията на инвестиционното предложение:

  1. Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи, културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, климата, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии.

  С предвидената реализация на инвестиционното предложение не се засягат защитени територии и зони, подлежащи на защита по общо и/или специфично законодателство. Същата не попада в райони или ландшафти с признат национален, общностен или международен статут на защита.

  На проектната територия и в близост до нея не съществуват регистрирани паметници на културата, архитектурни и археологични обекти. Няма санитарно-охранителни зони и източници за питейно водоснабдяване на населението и минерални води за битови цели.

  В имота, предмет на инвестиционното предложение, няма находища на подземни богатства, включени в Националния баланс на запасите и ресурсите към МОСВ, съгласно разпоредбите на чл. 20 от Закона за подземните богатства.

  Не се очаква реализацията на предвидените проекти да доведе до значително въздействие върху околната среда и здравето на хората, както и създаване на дискомфорт. Инвестиционното предложение няма да е в конфликт с ползването на съседните имоти.

  Не се предвижда изграждане на електропроводи и други нови енергийни съоръжения, които биха нарушили или променили съществуващата пътна инфраструктура и/или биха изискали построяването на съпътстваща ги нова такава.

  Нивото на шума и вибрациите в обекта няма да надвишават стойностите, посочени в Хигиенни норми 0-64 за пределно допустими нива на шума в жилищни и обществени сгради и жилищни райони.

  Единствените негативни ефекти върху работещите в МБАЛ Хасково от реализацията на инвестиционното предложение са временното шумово и прахово замърсяване на площадката по време на ремонтните дейности. Те ще бъдат минимални, локализирани само в рамките на ограничен район – работната площадка и няма да предизвикат трайно въздействие върху населението и околната среда.

  Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не води до отделяне и натрупване на производствени и опасни отпадъци, и не е свързана с дейности, отделящи замърсени производствени отпадъчни води, емитиране на замърсители в атмосферата и промяна качеството на атмосферния въздух.

  Изпълнението на обекта не е свързано с рискове от замърсяване на повърхностни и подземни води.

   

  1. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до инвестиционното предложение.

  Не се очаква.

   

  1. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение от риск от големи аварии и/или бедствия.

   

  На площадката се очаква да присъстват само и единствено клиничните отпадъци, генерирани от болницата по време на работния процес, класифицирани като биомедицински отпадъци и предназначени да се обработват с апарата.

  Това изключва биологични отпадъци,  всички отпадъци, образувани от дейността на изолаторите в инфекциозните отделения/клиники за особено опасни инфекции на заведенията по чл. 1, ал. 1,  отпадъци  от  радиоактивен произход, флакони под налягане, цитотоксични отпадъци, отпадъци съдържащи живак, запалими химикали, химически опасни отпадъци по смисъла на Кодекс на околната среда, високопатогенни агенти от група 4 и отпадъците, които вероятно съдържат неконвенционални преносими вещества.

   

  1. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).

  От машината не се отделят опасни вещества. След приключване на процеса, биологичният отпадък е чист от патогени. Самата машина не е свързана и няма нужда от връзка с канализационна система. По време на процеса не се генерират отпадни води. При нормална работа на машината не се отделят вредни емисии на замърсители във въздуха. Възможно е изхвърляне на пара по време на цикъла в зависимост от вида на обработвания отпадък, поради високата температура която се развива вътре в камерата по време на цикъл 100-110°C, която се извежда в околното пространство през евакуационна тръба завършваща с HEPA филтър. По предписание на производителя, за гарантиране чистотата на изпусканата пара, този филтър се подмяна на всеки 3 месеца.

  1. Степeн и пространствен обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой на населението, което е вероятно да бъде засегнато, и др.).

  Географския район, в който се предвиждат дейности при изпълнение на инвестиционното намерение е МБАЛ Хасково, в рамките на регулираната територия.

  Атмосферен въздух. Спецификата на обекта не предизвиква емисии на прахови частици и отделяне на изгорели взривни и ауспухови газове от двигатели с вътрешно горене (въглероден окис, азотни окиси, сажди).

  1. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието.

  Ниска вероятност, поради  изискването от страна на Възложителя да бъдат предвидени и приложени мерки за ограничаване на потенциално въздействие.

   

  1. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието.

   

  Въздействието ще се проявява по време на изпълнение на ремонтните дейности и след приключването им не се очаква повторяемост или обратимост.

   

  1. Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения.

  Не се очаква.

  1. Трансграничен характер на въздействието.

  Не се очаква, тъй като реализацията на инвестиционното предложение ще се реализара в урбанизираната територия на гр. Хасково. Въздействието върху околната, работната и жизнената среда от експлоатацията на обекта  няма да има трансграничен характер.

  1. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

   

  Не се предвиждат отрицателни въздействия върху околната среда, освен на етап ремонтните дейности в сградата (главно свързани с отделяне на прах и шум).

  V. Обществен интерес към инвестиционното предложение.

  До момента на изготвяне на информацията по Приложение 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда в МБАЛ Хасково, не са постъпили възражение от страна на заинтересовани лица.  Назад към новините


МБАЛ - ХАСКОВО 2021 | Сайтът е създаден от ЕСКОМ ООД