АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ И ДОКУМЕНТИ

Съгласно решение 704 от 05.10.2018 г. в частта на Приложение 4 МБАЛ-Хасково АД работи със приложените по-долу документи и се изпършват следните административни услуги:

- Писмено съобщение за раждане - Издава се от АГ отделението на МБАЛ-Хасквово АД, съгласно приложеното след образеца указание. Не се дължи такса за неговото издаване.

Писмено съобщение за смърт - Издава се от  отделението на МБАЛ-Хасквово АД където е починало лицето, съгласно приложеното след образеца указание. Не се дължи такса за неговото издаване. 

- Приемане на заявление/декларация с нотариално заверен подпис за припознаване на деца - Попълва се в АГО при МБАЛ-Хасково АД от родителя, който припознава детето в срок от 24 часа от подаването на съобщението за раждане. Образец на документа е приложен. Такса не се дължи 

- Издаване на болничен лист от лекуващите лекари и ЛКК - издава се от лекуващите лекари и ЛКК в МБАЛ-Хасково АД в съответствие със сроковете и регламента на НМЕ. Такса не се дължи.

Издаване на дубликат на болничен лист; - Издава се с молба до лекувашия лекар или ЛКК. Образец на мобата е приожен. Такса не се дължи.

- Издаване на медицинска документация - Издават се в отделенията на МБАЛ-Хасково АД от лекуващия лекар/началник отделението. За някой вид удостоверения се заплаща такса, в съответствие с ценоразписа на МБАЛ-Хасково АД, публикуван и на сайта на болницата.

- Изготвяне на етапна епикриза при превеждане на пациент от едно лечебно заведение за болнична медицинска помощ в друго - Издават се в отделенията на МБАЛ-Хасково АД от лекуващия лекар/началник отделението. За услугата не се дължи такса.

- Изготвяне на епикриза при изписване на пациент от лечебно заведение за болнична помощ - Издават се в отделенията на МБАЛ-Хасково АД от лекуващия лекар/началник отделението. За услугата не се дължи такса.

- Предоставяне на здравна информация от лечебното заведение, отнасяща се до здравословното състояние на пациента, включително копия от медицинските му документи - За копия на медицинска документация от Архив на МБАЛ-Хасково АД се попълва молба до Изпълнителия директор на МБАЛ-Хасково АД. След разрешение се заплаща такса, според вида документ/копие от образно изследване на ел. носител съгласно действащата ценова листа. на пациентската каса на МБАЛ-Хасково АД Образец на молбата е публикуван като приложение.

- Запознаване на наследници и роднини по права и по съребрена линия до четвърта степен включително със здравната информация за починалия пациент и предоставяне на копия от медицинските документи - За копия на медицинска документация от Архив на МБАЛ-Хасково АД се попълва молба до Изпълнителия директор на МБАЛ-Хасково АД. След разрешение се заплаща такса, според вида документ/копие от образно изследване на ел. носител съгласно действащата ценова листа. на пациентската каса на МБАЛ-Хасково АД Образец на молбата е публикуван като приложение. 

Издаване на експертно решение за потвърждаване или отхвърляне/преосвидетелстване на професионалната болест от TEЛKОсвидетелстването и преосвидетелстването на лицата по повод професионална болест се извършва от териториални експертни лекарски комисии (ТЕЛК),  като в състава им се включва специалист по професионални болести и специалист по трудова медицина - радиобиология или радиационна хигиена.

В зависимост от случая териториалната експертна лекарска комисия се произнася по характера на заболяването (професионален или общ), както и по всички въпроси на медицинската експертиза въз основа на следните основни документи:

Копие от бързо известие за съмнение за професионална болест - При всяко съмнение за професионална болест, практикуващите лекари и лекари по дентална медицина изпращат бързо известие до териториалното поделение на НОИ и до осигурителя.

Протокол за извършено проучване на професионална болест 

Документи от осигурителите 1 - производствена характеристика, длъжностна характеристика; протоколи от лабораторни измервания на факторите на работната среда (микроклимат, осветление, шум, вибрации, прах, токсични вещества); документи, доказващи контакт на лицето с биологични агенти; копие от оценка на риска; становище и копие от здравното досие, поддържано от обслужващата служба по трудова медицина.

Документи от заболялото лице, свързани с трудовия стаж и здравното му състояние.- Бързо известие за съмнение за професионална болест, Протокол за извършено проучване на професионална болест, Производствена характеристика, Длъжностна характеристика, Протоколи от измервания на факторите на работната среда, Копие от оценка на риска,Становище от обслужващата служба по трудова медицина,Копие от здравното досие, Други медицински документи, предоставени от заболялото лице

-Издаване на експертно решение от ТЕЛК за трайно намалена работоспособност и определяне на вида и степента на увреждане -  Необходимите документи за освидетелствне от ТЕЛК  са:

1. Медицинско направление за ТЕЛК, изготвено от общопрактикуващия лекар (ОПЛ), то се попълва от ОПЛ следните случаи:

- лица в пенсионна възраст (неработещи по трудов договор)
- деца до 16-годишна възраст
- безработни в трудоспособна възраст с хронични заболявания, които не ползват временна нетрудоспособност
Когато лицето е за  освидетелстване в домашни условия, това обстоятелство се вписва в медицинското направление или се доказва с медицинско удостоверение от ОПЛ (бланка № 119/ МЗ)
2. Медицински протокол от ЛКК, изготвен за лицата в трудоспособна възраст, ползвали временна нетрудоспособност и включващ горепосочените изисквания
3. Етапна епикриза от ОПЛ
4. Актуални лабораторни изследвания и консултации със специалисти, доказващи наличните заболявания
5. Еепикризи от болнични заведения
6. Rо-графии, КАТ на съответните органи, ЯМР - изискват се само при определени заболявания
7. Молба-декларация (по образец на МЗ - попълва се в РКМЕ)
8. Ксерокопие от Акт за раждане при освидетелстване на деца до 16 годишна възраст

- Преосвидетелстване от ТЕЛК на лица с експертно решението за трайно намалена работоспособност:

1. Медицинско направление за ТЕЛК, изготвено от ОПЛ и включващо новопоявили се заболявания и предишни заболявания, претърпели влошаване на определен етап и довели до нови функционални нарушения
2. Медицински протокол за влошено състояние се изготвя от ЛКК за лицата в трудоспособна възраст, ползвали временна нетрудоспособност
3. Етапна епикриза от ОПЛ, отразяваща настъпилите промени в състоянието на болния
4. Актуални лабораторни изследвания и консултации със специалисти, доказващи появило се заболяване или влошаване на предишно
5. Ксерокопие на нови епикризи, след последното явяване на лицето на ТЕЛК, доказващи влошаване на състоянието на болния
6. Молба-декларация (по образец на МЗ - попълва се в РКМЕ)

Документи за ТЕЛК се подават от лицето или от упълномощено от него лице с представяне на документ за самоличност - лична карта.

 

МБАЛ - ХАСКОВО 2024 | Сайтът е създаден от ЕСКОМ ООД