„Регистриране и докладване на сигнали за слабости, нарушения, измами и корупция”

Инструкция „Регистриране  и докладване на сигнали за слабости,

 нарушения, измами и корупция” 

 

І. Общи условия                                               

Настоящата инструкция описва процеса на регистриране и докладване на сигнали за слабости, нарушения, измами и корупция в „МБАЛ – Хасково“ АД. Тя се прилага за всички случаи, когато по безспорен начин бъдат установени, разкрити и регистрирани корупционни практики и измами. В тези случаи, за да бъдат отстранени съществуващите слабости, нарушения, пропуски и несъответствия, довели до създаване на корупция или измама се докладват на Изпълнителния директор за предприемане на коригиращи действия.

     Процедурата се прилага и тогава, когато са разкрити или потвърдени и само предпоставки за възможни корупционни практики и измами на основата на сигнали за слабости, нарушения, пропуски и несъответствия. В тези случаи се предприемат превантивни действия, за да бъде предотвратена възможността за корупция и измами.

Регистрират се само сигнали, които не са анонимни.

Докладването се организира по две направления:

 • линията на вътрешно докладване – извършва се от служители към Изпълнителния директор;
 • линията на външно докладване – извършва се от Изпълнителния директор към съответните компетентни органи – органите на Прокуратурата, Министерството на вътрешните работи, Централното звено за координация на борбата с правонарушенията, засягащи интересите на Европейската Общност и др.

 

ІІ. Ход на процеса и разпределение на задълженията

1. Регистриране на слабости, нарушения, пропуски, несъответствия, сигнали за измами и корупция

При констатиране на слабости, нарушения, пропуски и несъответствия в дейността, осъществяване на процесите или функциите, служителите, които са ги забелязали следва да ги регистрират в деловодството на дружеството.

    Ако сигналите за измами или корупция са от външни за дружеството източници (граждани, фирми, институции, медии и други) те се регистрират по общата процедура за обработка на документи в „МБАЛ – Хасково“ АД. Ако са от телефонно обаждане се попълва формуляр по образец, който се завежда в деловодството.

 • Регистрираните несъответствия, сигнали за слабости, нарушения, измами и корупция се представят на Изпълнителния директор за предприемане на съответни действия.

 

 1. 2.      Проверка на слабости, нарушения, пропуски, несъответствия, сигнали за измами и корупция

Регистрираните слабости, нарушения, пропуски и несъответствия се проверяват от лице/лица, посочени от Изпълнителния директор. За резултатите от проверката се съставя доклад.

 • Независимо от достоверността на сигнала, докладът с резултатите от проверката се предава на Изпълнителния директор за последващи действия.
 • При наличие само на предпоставки за измами или корупция, без такива да бъдат установени, на основа на доклада от извършената проверка, Изпълнителният директор разпорежда предприемане на превантивни или коригиращи действия за отстраняване на предпоставките.

 

 1. 3.      Действия при разкрита измама или корупция

Ако в резултат от проверката се установят по безспорен начин корупционни практики или измами, съответното/ните проверяващо/и лице/а изготвя/т обобщен доклад за констатациите и го представя/т на Изпълнителния директор.

 • Изпълнителният директор може да поиска становище от юрист, гл. счетоводител или лицето, осъществяващо финансов контрол за вида, размера и същността на корупционната практика или измама и за възможния вариант за търсене на отговорност от виновните лица.
 • На база становището и доклада Изпълнителният директор взема решение за по-нататъшни действия, свързани с отговорността на виновните лица.

 

 1. 4.      Действия за отстраняване на причините за измама или корупция

След анализ и оценка на слабостите, нарушенията, пропуските и несъответствията, създали условия за възникване на корупционна практика или измама длъжностно лице, определено от  Изпълнителния директор, изготвя препоръки към преките ръководители, в чиито подчинени звена, отделения и лаборатории са допуснати измамата или корупцията за предприемане на коригиращи действия.

 

 1. 5.      Докладване за измами или корупция по линия на външното докладване

      При наличие на предпоставки за или констатирани корупционни практики и измами и след преценка на Изпълнителния директор, той сезира за това съответните компетентни органи (Прокуратура, МВР и други).

 

 

 

Приложение:

      Формуляр за отразяване на сигнали за слабости, нарушения, измами и корупция, подадени по телефон

       Бланка за сигнали

МБАЛ - ХАСКОВО 2024 | Сайтът е създаден от ЕСКОМ ООД